CIVIL | PROCESSAL | MERCANTIL | FISCAL | COMPTABLE-FINANCERA | LABORAL | ASSEGURANCES

pujar
   CIVIL  

  General
 

•  Contractació civil en general.

•  Assessorament patrimonial.

•  Herències, donacions i testaments.

•  Grans patrimonis. Estructuració de grups familiars.

•  Assessorament en matèria de propietat industrial i intel.lectual.

•  Assessorament i disseny de fundacions i entitats sense fins lucratius.

•  Formalitzacions dels documents constitutius. Inscripcions registrals i autoritzacions administratives.

•  Separacions i divorcis.

•  Interposició, contestació i seguiment de qualsevol procediment relatiu a les àrees civils descrites.

•  Dret Comunitari.

•  Operacions i Contractes Internacionals.

 
  Inmobiliaria
 

•  Arrendaments de finques urbanes i rústiques.

•  Compra - venda d´ immobles, urbans i rústics.

•  Declaracions d´ obra nova. Propietat Horitzontal.

•  Assessorament jurídic en matèria d´ urbanisme i construcció.


pujar
   PROCESSAL  

 
Representació i defensa en procediments de la jurisdicció penal.
 
Judicis de faltes.
 
Assistència i intervenció lletrada en els processos penals de caràcter econòmic.
 
Actuacions pre-contencioses i contencioses derivades de qüestions sorgides en matèria d´ obligacions i contractes.
 
Intervenció i assessorament en procediments arbitrals i institucionals.
 
Actuacions en relació a qüestions litigioses derivades de contractes d´ Agència, llicència i concessió, així com les derivades de qüestions relacionades amb el Dret de la Propietat Industrial, Propietat Intel.lectual, Competència deslleial i publicitat.
 
Els procediments esmentats inclouen tot el territori d´ Espanya, així com qualsevol jurisdicció que tingui seu el Jutjat o Tribunal de que es tracti.

pujar
   MERCANTIL  

 
Constitució i legalització de societats.
 
Ampliació i reducció de capitals.
 
Modificació d´ estatuts.
 
• Convocatòria, preparació i Assistència a Juntes.
 
Redacció i execució d´ acords de la Junta General i de l´ Orgue de l´ Administració.
 
Fusió, Escissió, Transformació i dissolució de societats.
 
Reestructuració grups empresa.
 
Assessorament, planificació i negociació de procediments de suspensió de pagaments, concurs de creditors i fallides.
 
Assessorament e intervenció en situacions conflictives en matèria societària.

pujar
   FISCAL  

  Estudis i Dictàmens
 


Planificació fiscal de la successió generacional. Creació de societats “holdings.” Estructuració del patrimoni immobiliari i mobiliari.

Planificació fiscal de la reestructuració de grups empresarials i operacions mercantils d´ especial complexitat.

Planificació fiscal internacional. Disseny d´ estructures. Determinació de la política de Preus de transferència. Retribució de directius expatriats. Entitats de Tinença de Valors Estrangers.
 
  Consultoria fiscal periòdica
 
Assessorament fiscal - comptable periòdic, Planificació fiscal, confecció d´ Impostos i llibres oficials, tant de persones jurídiques com físiques.
 
  Àrea Jurídica
 
Requeriments i Inspeccions.
 
Ajornament d´ Impostos.
 
Recursos davant Hisenda, Tribunals Econòmics o davant dels Tribunals de Justícia.
 
  Gestió impostos
 
Model 036/037 i altes IAE.
 
Confecció de Liquidacions IVA (Gran empresa, Règim exportadors, Règim General, Mòduls.), Retencions, Pagaments a compte, i Gestió de Pagament.
 
Confecció de Declaracions d´ Impost sobre Societats i pagaments a compte.
 
Confecció de Declaracions IRPF.
 
Impost sobre Societats, Impost sobre No Residents, Intrastat, Declaracions informatives (model 347, 349, 190, 193, 390, 392).

pujar
   COMPTABLE-FINANCERA  

 
Assessorament comptable.

Confecció de comptabilitats i Comptes Anuals. (1)

Implantació de Pressupostos Financers.

Revisions comptables, Auditoria.

Valoracions d´ empreses.
 
Plans de Viabilitat.
 
(1) Degut a la forta interrelació de la comptabilitat amb l´ Impost sobre Societats, CAFIDE, SA ofereix un paquet conjunt que compren comptabilitat, gestió i planificació fiscal.

pujar
   LABORAL  

  Àrea Assessoria Laboral
 

•  Assessorament i gestió de documents davant Organismes Laborals.

•  Altes d´ empresa davant l´ Administració Laboral.

•  Nòmines i Seguretat Social.

•  Retencions Impost sobre la Renta.

•  Contractes de Treball i bonificacions. Altes i baixes de Seguretat Social.

•  Estudi de Costos Laborals.

•  Ajornament de quotes.

•  Afiliació i cotització Autònoms i altres règims especials.

•  Expedients jubilació, invalidesa, viduïtat, atur.

•  Riscos Laborals.

 
  Àrea Jurídic Laboral
 

•  Assistència lletrada en Jutjats Socials, en qualsevol reclamació individual o col.lectiva.

•  Representació i defensa davant de Tribunals Superiors de Justícia i Tribunal Suprem.

•  Actuacions davant la Inspecció de Treball.

•  Recursos administratius i contenciós -administratiu.

•  Compareixença i negociació en actes de conciliació.

•  Assessorament en extincions, suspensions, modificacions de contractes de treball.

•  Negociacions individuals o generals.

•  Expedients de regulació d´ ocupació.


pujar    ASSEGURANCES  

  Particulars
 


Protecció de patrimoni personal (automòbil, llar, negocis, comunitats, garantia mecànica i embarcacions).

Protecció de la persona (salut, accidents, hospitalització i assistència en viatge...).

Estalvi.
 
  Empreses
 
Assegurament persones. (Assegurances d´ Accidents col.lectius, Assegurances de salut col.lectives, Assegurances ajustades a l´ activitat i característiques de l´ empresa).
 
Responsabilitat civil.
 
Assegurances financeres.
 
Assegurances per danys materials i pèrdues d´ explotació, enginyeria i construcció, amb flexibilitat a qualsevol companyia o activitat empresarial.